ÚvodZákladní informacePojištěná rizika

Pojištěná rizika

Pojištění profesní odpovědnosti:

  • se vztahuje na škody vzniklé v souvislosti s poskytováním definovaných odborných služeb, k jejichž vykonávání je pojištěný oprávněn na základě platných právních předpisů;
  • se sjednává pro případ vznesení nároku na náhradu škody, která byla způsobena v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem;
  • poskytuje náhradu za finanční škody způsobené poškozenému (tj. nikoli škody na zdraví nebo na věcech) a dále náklady spojené s právním zastoupením ve věci žaloby proti pojištěnému pro údajné porušení povinností plynoucích z profesní odpovědnosti;
  • poskytuje pojištěnému ochranu až do výše smluvně sjednaného limitu pojistného plnění, přitom lze ujednat odchylné limity pro jednu škodu a pro všechny škody za rok (agregovaný roční limit);
  • poskytuje pojistnou ochranu na předem vymezeném území (např. ČR, Evropa atd.) a podle stanovených právních úprav a příslušností soudu (např. dle práva USA apod.).

Pojištěním profesní odpovědnosti je zpravidla kryta škoda vzniklá následkem nedbalostního porušení povinností plynoucích z profesní odpovědnosti pojištěného. K porušení těchto povinností může dojít jak konáním, tak i opomenutím.